برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

  نام و نام خانوادگی: هادی صادقی

  رشته : ایمونولوژی پزشکی

  سمت: رابط آزمایشگاه جامع تحقیقات

      کارشناس مسئول آزمایشگاه مولکولی

  آدرس پستی: hadisadeghi.oba@gmail.com

  شماره تماس: 04433452703

  نام و نام خانوادگی: نرگس خیری

  رشته: بیو شیمی بالینی

  سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه مولکولی

  آدرس پستی: kheyri.n@umsu.ac.ir 

  شماره تماس:04433452703

  شماره تماس داخلی : 5086 - 31988000 - 044

  نام و نام خانوادگی: ندا عباس پور

  رشته: بیو تکنولوژی پزشکی

  سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه کشت سلولی

  آدرس پستی: sani_abbaspour@yahoo.com

  شماره تماس:04433452703

 نام و نام خانوادگی: دریا خوشبو

 رشته: میکروبیولوژی

 سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه آنالیز

 آدرس پستی: darya.khoshbou@yahoo.com

 شماره تماس: 04433452703

 

 نام و نام خانوادگی:الهام بیگلری

 رشته: بیوتکنولوژی پزشکی

 سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه عمومی

 آدرس پستی:  elham.biglary@gmail.com

 شماره تماس:04433452703


 

تنظیمات قالب