برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف نام دستگاه واحد هزینه آنالیز(تومان) توضیحات
1 IMS هر خوانش 100.000  
2 HPLC هرنمونه 250.000  
3 GC هرنمونه 200.000  
4 Real- Time PCR هرران 120.000  
5 PCR هرران 70.000  
6 طیف سنج فلورسانس هرنمونه 100.000  
7 دستگاه جذب اتمی هرنمونه 100.000  
8 بن ماری هرساعت 5.000  
9 فور(اون) چهل لیتری هرساعت 20.000  
10 سانتریفیوژ هرساعت 50.000  
11 سانتریفیوژ یخچال دار هر ساعت
100.000  با انواع روتور
12 هموژنایزر اولترسونیک هر ده دقیقه
50.000  
13 صفحه استیرر سرد و گرم هرساعت 5.000  
14 هات بلاک هرساعت 30.000  
15 نگهداری نمونه در فریزر80- یک باکس10Χ10Χ10

ماهیانه: 240.000

روزانه: 8.000

 
16 نگهداری نمونه در فریزر20- یک باکس10Χ10Χ10

ماهیانه: 100.000

روزانه: 8.000

 

 
17 نگهداری نمونه در یخچال 4 درجه یک باکس10Χ10Χ10

ماهیانه: 100.000

روزانه: 8.000

 
18 نگهداری نمونه در تانک نیتروژن به ازای یک رک ماهیانه 120.000 خارج از سرویس
19 دستگاه میکروسکوژب نوری هر ساعت 30.000 خارج از سرویس
20 دستگاه بردازش کننده بافتی هرنمونه 50.000  
21 استفاده از روتاتور هرساعت 10.000  
22 استفاده از شیکر اوربیتالی هرساعت 10.000  
23 شیکرانکوباتور هرساعت 20.000  
24 PH متر هرنمونه 10.000  
25 هیتر مگنت استیرر هرساعت 10.000  
26 ترازوی دقیق چهار صفر هرساعت 10.000  
27 انواع هود لامینار هرساعت 15.000  
28 هود شیمیایی هرساعت 15.000  
30 اتاق کشت بدون استفاده از مواد

هر روز:80.000

هرهفته:500.000

هرماه:2000.0000

 
31 آب مقطریک بار تقطیر هرلیتر 2.000  
32 آب مقطر دوبار تقطیر هرلیتر 5.000  
33 اتوکلاو هرساعت 15.000  
34 مایکروفر( جهت تهبه ژل) هرنمونه 5.000  
35 کانداکتیویتی متر(هدایت سنج ) هرنمونه 10.000 خارج از سرویس
36 دستگاه ژل داک برای هر ژل 40.000  
37 همزن مکانیکی هرساعت 50.000  
38 میکسر آزمایشگاهی هرساعت 20.000  
39 میکروفیوژ هرساعت 50.000  
40 استخراج اتومات هر ران 70.000  
41 انکوباتور CO2 دار هر روز 50.000  
42 دستگاه الایزا ریدر هر خوانش 50.000  
43 الکتروفورز هر ران 60.000  
44 الترا سانتریفیوژ هر ساعت

میکرو: 250.000

عادی:200.000   

 
45 حمام الترا سونیک هر 5 دقیقه 20.000  
46 میکروسکوپ اینورت
هرساعت
50.000
 
         
47
روتاری اواپراتور
یک لیتر
100.000
 

 

 

 

 

تنظیمات قالب