برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف و محور های فعالیت

 

      1- ارائه­ خدمات عمومی و تخصصی در زمینه های مختلف دستگاهی و تحقیقاتی برای کمک به انجام طرح‌های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی و سایرمراکز پژوهشی و دانشگاهی سراسر  کشور به صورت خرید خدمت.

      2- تقویت و توسعه رویکرد شبکه‌ای در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات.

      3- توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندی‌های تحقیقاتی دانشگاه.

      4- استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی.

      5- خدمات دستگاهی و مشاوره در خصوص نتایج به همراه آنالیز داده ها.

      6- کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف شامل دستگاه ها و روش ها.

      7- همکاری علمی با سایر مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج  از کشور.

      8- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین در زمینه پژوهش .

تنظیمات قالب