English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

 1. دکتر آرام فیضی  (دانشیار - رئیس دانشکده)
 2. دکتر رحیم بقایی  (استاد- معاون پژوهشی)
 3. دکتر لیلا آلیلو  (دانشیار- معاون آموزشی)
 4. دکتر یوسف حقیقی مقدم  (استادیار- مدیر تحصیلات تکمیلی)
 5. مهدی عبدالهی  (کارشناس - کارشناس تحصیلات تکمیلی)
 6. دکتر یاسر مرادی (استادیار- مدیر گروه پرستاری)
 7. دکتر فرزانه باقریه  (استادیار- مدیر گروه پرستاری)
 8. مریم مسگرزاده  (مربی - مدیر گروه مامایی)
 9. دکتر مولود رادفر  (دانشیار - عضو شورا)
 10. دکتر معصومه همتی مسلک پاک  (استاد- عضو شورا)

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

 1. انجام کليه وظايف مندرج در آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشکده
 2. نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد
 3. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي در دوره هاي کارشناسي ارشد بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي .
 4. تعيين دروس کمبود و جبراني در مقطع کارشناسي ارشد .
 5. بررسي کيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده و بررسي کيفيت آموزش اساتيد در اين دوره ها .
 6. بررسي شرايط و سوابق تحصيلي اساتيد جهت تدريس و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد .
 7. نظارت بر مراحل اجرايي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد .
 8. تدوين آيين نامه اجرايي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي .
 9. تصويب عناوين و طرح پيشنهادي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد .
 10. دريافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پيشرفت کار پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد .
 11. مطالعه ابزار جمع آوري داده های مربوط به پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد جهت تعيين اعتبار ابزار
 12. رسيدگي به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پايان نامه و تدوين راهنماي نگارش پايان نامه .
 13. تعيين اعضاء هيأت داوران براي شرکت در جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد .
 14. بررسي و پيشنهاد تأسيس رشته و دوره هاي تکميلي جديد به دانشگاه .
 15. برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارائه آن به دانشگاه
 16. بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا .
 17. طرح و رسيدگي به مشکلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد .
 18. موافقت با فرصت تحصيلي اضافي/ مرخصي تحصيلي/ مهمان شدن دانشجويان کارشناسي ارشد در چهارچوب آيين نامه آموزشي دوره تحصيلات تکميلي و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شوراي آموزشي .