English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

 

برنامه استراتژیک دفتر توسعه

ماموریت دفتر توسعه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ارتقاي کمی و کیفی فرآیند آموزشمی باشد. دفتر توسعه آموزش با همکاري اعضاء هیات علمی دانشکده و مسئولین دانشکده و با استفاده از یافتههاي پژوهشهاي آموزشی در باره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کار بردن برنامه ریزي در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازي و بازآفرینی این نظام می پردازد. لذا براي نیل به این اهداف فعالیتهاي خود را عمدتا در محورهاي زیر متمرکز نموده است.

 

مسئول دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه:

1.      تدوین شرح وظایف براي اعضاي EDO

2.      صدور ابلاغ براي اعضاي EDO

3.      توانمندسازي اعضاي EDO درزمینه های مختلف (تدوین برنامه هاي درسی و اهداف آموزشی، متدهاي نوین آموزشی، ارزشیابی درونی، تحلیل نتایج ارزشیابی، فرایندهاي آموزشی و...)

4.      کمک به ارتقا کیفیت برنامه راهبردي اعضای EDO

5.      برگزاری جلسات ماهانه جهت پیگیری کیفیت وظایف اعضای EDO

6.      کمک به ارتقا کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی طراحی شده توسط اعضای EDO

7.      معرفی اعضاي دفتر توسعه براي شرکت در کارگاههاي مهارتهاي دانشگاهی مرکز مطالعات پزشکی

8.      ارائه فیدبک در مورد کمیت و کیفیت فرایندهاي انجام شده توسط اعضای EDO به مسئولین

 

واحد توانمندسازی و آموزش دفتر توسعه:

1.      انجام  نیازسنجی های ترمیک برای اعضای هیت علمی

2.      برگزاري کارگاهها براي اعضاي هیات علمی بر اساس نیاز سنجی

3.      برگزاري ژورنال کلاب براي گروههاي آموزشی در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی

4.      کمک در طراحی فرآیندهای اموزشی و پژوهشی مربوط به اساتید

5.      تدوین پمفلتهاي آموزشی توسط دفتر توسعه در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی

6.      ارایه گزارش ماهانه به مسئول EDO

 

واحد پژوهش در آموزش دفتر توسعه:

1.      تدوین فلوچارت و آموزش نحوه ارسال طرحهاي دانش پژوهی به مرکز مطالعات

2.      تشکیل کارگاه آموزشی در زمینه پژوهش در آموزش

3.      کمک به ارتقا کمیت و کیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش

4.      انجام مشاوره براي اعضاي هیات علمی توسط اعضاي کمیته پژوهش در آموزش جهت انجام دانش پژوهی

5.      تصویب و پیگیري اجراء و تایید طرحهاي دانش پژوهی توسط کمیته دانش پژوهی در دانشگاه

6.      تدوین اولویتهاي تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش

7.      تهیه و ارسال فرایند آموزشی توسط دفتر توسعه به جشنواره شهید مطهري

8.      چاپ مقاله آموزشی توسط اعضاي دفتر توسعه در مجلات آموزش پزشکی

9.      تشکیل کمیته پژوهش در آموزش در سطح دانشکده

 

واحد برنامه ریزی درسی دفتر توسعه:

1.      کمک به رشد و ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی با ارایه کارگاه های مورد نیاز

2.      بهبود فرایند ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اساتید

3.      کمک به ارتقا کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی طراحی شده توسط گروههاي آموزشی

4.      کمک به ارتقا کیفیت برنامه راهبردي گروههاي آموزشی

5.      کمک در تدوین چک لیست براي فعالیتهاي آموزشی ( کلاس درس، آموزش درون بخشی ،ژورنا ل کلاب و..)

6.      ارزیابی فرایندهاي آموزشی طراحی شده گروهها در EDO

7.      ارائه فیدبک در مورد کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی به مسئول EDO

8.      ارائه مشاوره در زمینه فرایند هاي آموزشی با حضور در جلسات گروهها

9.      به روز رسانی طرح درس، طرح دوره و لاگ بوک های مربوط به اساتید دانشکده

 

واحد ارزشیابی دفتر توسعه:

1.      انجام  نیازسنجی های ترمیک برای اعضای هیت علمی در مورد روشهای نوین ارزشیابی

2.      بهبودفرایند ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات علمی

3.      تشکیل کمیته ارزشیابی و به روز رسانی اعضای کمیته

4.      ارتقاء و به روز رسانی برنامه ارزشیابی اساتید

5.      تدوین پمفلتهاي آموزشی توسط دفتر توسعه در زمینه روشهاي نوین ارزشیابی

6.      مشارکت در ارزشیابی سالانه اعضاي هیات علمی توسط مدیران، همکاران و مسئوولین دانشکده

7.      نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی توسط دانشجویان در هر ترم تحصیلی

8.      ارائه فیدبک به اساتید بعد از پایان هر ترم

9.      ارائه فیدبک به مدیران گروهها و مدیران ارشد بعد از پایان هر ترم

10.  انجام و تحلیل آزمونها و ارزیابی درون گروهی و ارائه فیدبک به گروهها

11.  ارزشیابی اساتید و ارائه فید بک به گروههاي آموزشی

12.  ارزشیابی درونی گروهها با هدایت دفتر توسعه آموزش

13.  همکاري در تدوین برنامه راهبردي گروهها بر اساس ارزشیابی درونی

14.  تحلیل وضعیت موجود در گرو ههاي آموزشی با استفاده از نتایج ارزشیابی هاي انجام شده

15.  ارائه بازخورد به واحدهاي مرتبط جهت ارتقاء وضعیت موجود

16.  تشکیل کمیته ارزشیابی در پایان هر ترم

 

واحد استعداد درخشان دفترتوسعه:

1.      اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط استعداد درخشان درپایان هر ترم

2.      ارایه کارگاه ها آموزشی در راستای آشنایی با استعداد درخشان و المپیاد دانشجویی و علمی

3.      اطلاع رسانی و بررسی شرایط دانشجویان واجد شرایط المپیاد ها و جشنواره ها

4.      به روز رسانی آیین های استعداد درخشان

5.      بررسی و پیگیری شرایط بورسیه های داخلی و خارجی

6.      ارایه فیدبک به مسئول EDO و کارشناس استعداد درخشان EDCدانشگاه

7.      نیازسنجی مشکلات و چالشهای واحد استعداد درخشان

 

واحد کمیته دانشجویی دفتر توسعه:

1.      انجام  نیازسنجی های ترمیک برای کارگاهای مورد نیاز و چالشهای دانشجویان در زمینه آموزشی و پژوهشی

2.      طراحی فرایند برای کمیته دانشجویی

3.      اطلاع رسانی و بررسی شرایط دانشجویان واجد شرایط المپیاد ها و جشنواره

4.      اطلاع رسانی و کمک در برگزاری همایش های دانشجویی دانشگاه و دانشکده

5.      همکاری با مسئولEDO و ارایه گزارش ماهانه